Hívásvégződtetés szolgáltatások igénybevételének feltételei

 

1. Az összekapcsolás általános feltételei

A Nemzeti Média- és Hírközlési hatóság PS/10257-196/2023 számú határozatában az N-System Távközlési Kft.  67721 Szeged Gyár u. 43.  (N-SYSTEM) mint jelentős piaci erővel rendelkező kötelezett szolgáltatónak határozta meg, az N-SYSTEM mint JPE szolgáltató így  az alábbi feltételekkel biztosítja összekapcsolási-hívásvégződtetési szolgáltatását.

 

2. Az ajánlattételre, a hálózati szerződés megkötésére, módosítására és megszüntetésére vonatkozó szabályok

 

a) Ajánlattétel

Összekapcsolódási szerződés benyújtására vonatkozó ajánlatot noc@n-system.hu email címen lehet benyújtani az N-SYSTEM felé.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a partner adatait (név, cím, adószám, képviselő, kapcsolattartó adatai), igénybe venni kívánt szolgáltatások, összekapcsolódás módja, helye, időtartama.
Amennyiben az összekapcsolódásra műszaki okokból nincs lehetőség, erről az N-SYSTEM 15 napon belül értesíti a partnert az esetlegesen javasolt műszaki feltételekkel együtt.

 

b) Szerződéskötés

Amennyiben az összekapcsolódás műszakilag megvalósítható, erről az N-SYSTEM az ajánlatadást követő 15 napon belül tájékoztatást nyújt, majd felek a szerződést a tájékoztatást követő 15 napon belül megkötik. Amennyiben az összekapcsolódási szerződésben felek máshogy nem rendelkeznek, az N-SYSTEM az összekapcsolódást a szerződést követő lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megkezdi.

 

c) Szerződésmódosítás

Felek a szerződést a szerződésben szereplő kapcsolattartási módokon jelezhetik. A szerződésmódosítási igényeket felek kötelesek az ajánlattételtől számított 10 napon belül feldolgozni és arról tájékoztatást adni.

d) Szerződés megszüntetése

Az összekapcsolódási szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

  • partner rendes felmondásával, 60 napos felmondási idővel,
  • amennyiben az N-SYSTEM szolgáltatás nyújtási kötelezettsége megszűnik és 60 napos határidővel a szerződést felmondja,
  • rendkívüli felmondással, amennyiben partner nem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek, vagy a hálózat bármely egységét veszélyezteti,
  • amennyiben az egyik fél jogutód nélkül megszűnik, felszámolás, kényszertörlés, végelszámolási eljárás alá kerül

3. Az összekapcsolódás földrajzilag meghatározott pontja és műszaki megoldásai

Összekapcsolódás fizikai kapcsolaton

Összekapcsolódás földrajzi helyszínei:

  • BIX 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3.em ACE szerverterem

Interfész típusa: 1000Base-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab vagy 1000Base-LX Gigabit Ethernet SIP RFC 3261

Összekapcsolódás publikus interneten

Logikai kapcsolat IP cím alapján
A forgalom kicserélés kizárólag magyarországi forgalomban engedélyezett, a nemzetközi forgalom terhelése nélkül.

4. A megajánlott szolgáltatások

Hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás

5. Díjak

Hívásvégződtetés díja

2024. január 1. – 2024. december 31. 0,2687 Ft/perc + Áfa
2023. január 1. – 2023. december 31. 0,2880 Ft/perc + Áfa

Összekapcsolódás díja

Egyszeri díj 2 900 000 Ft + Áfa
RACK hely bérlet 9 800 Ft + Áfa/hó/1U
IP Link havi bérlet(ha szükséges) 55 000 Ft+ÁFA/hó
Áram fogyasztás mérés alapján

6. Szolgáltatásminőség

 

a) Minőségi paraméterek

Szolgáltatás létesítés időtartama: 30 nap
Hibaelhárítási idő: 48 óra
Éves rendelkezésre állás: 98,00%

 

b) Üzemeltetés és karbantartás

Felek biztosítják az általuk telepített berendezések és általuk nyújtott szolgáltatások felügyeletét és karbantartását

Felek szavatolják hálózataik rendeltetésszerű használatára való alkalmasságát, valamint folyamatosan biztosítják a vállalt minőségi előírásokat.

Az üzemeltetés és karbantartás részletes feltételeit a Felek az összekapcsolási szerződésben rögzítik.

 

7. Kiegészítő, támogató és emelt szintű szolgáltatások

  • Hordozott szám beállítás
  • Átirányított hívás paramétereinek átadása
  • Vizsgálatok(proba vizsgálat)
  • Karbantartás esetén szakfelügyelet biztosítása

 

8. Felek közötti együttműködés szabályai

Felek vállalják, hogy a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, különösen a zavarelhárítás, hibaelhárítás, karbantartás, áthelyezés, adatvédelem, számhordozás területén.
Tervezett karbantartási munkákról a beavatkozást megelőzően 2 munkanappal értesítik egymást.
Az összekapcsolás tekintetében felek a saját összekapcsolódási pontjukig felelősek az üzemeltetésért és karbantartásért.